Συντήρηση Υποσταθμών

 

Διαθέτουμε κινητή μονάδα συντήρησης υποσταθμών μέσης και υψηλής τάσης.

Συντήρηση Υποσταθμών

Kινητή μονάδα

Η εταιρεία μας εκτός από την κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης έχει την δυνατότητα και της συντήρησης τους.

 

Διαθέτει κινητή μονάδα συντήρησης υποσταθμών εξοπλισμένη με ειδικό μηχάνημα ανακύκλωσης – αφύγρανσης και καθαρισμού (φιλτράρισμα) του ελαίου του Μ/Σ (Vacuum Transformer Oil Purification Machine) για την επαναφορά της διηλεκτρικής αντοχής του πάνω από 50 KV.

Προληπτική Συντήρηση

Η συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης και Υψηλής τάσης είναι πάρα πολύ σημαντική και η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της είτε για έκτακτες συντηρήσεις είτε για τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις και εργασίες.

 

Γενικότερα για τις προγραμματισμένες επισκέψεις, προτείνουμε σε όλους τους πελάτες μας την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων τους σε ετήσια και 3ετή βάση.

 

Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης μας γνωρίζει ότι διασφαλίζει την εγκατάσταση του και την ορθή λειτουργία της για την αποφυγή βλαβών που μπορούν να προέλθουν από κακή ή και έλλειψη ακόμα συντήρησης.

 

Η εταιρεία διαθέτει μηχάνημα ελέγχου της διηλεκτρικής αντοχής του ελαίου του μετασχηματιστή και μπορεί να γίνει έλεγχος είτε στον χώρο του πελάτη είτε με αποστολή δείγματος στις εγκαταστάσεις μας.

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών

 

Όλοι οι τεχνικοί μας ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας, διαθέτουν άρτια τεχνική κατάρτιση στα θέματα συντήρησης υποσταθμών και έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά της TUV HELLAS για την Ασφάλεια της εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και υποσταθμούς Μέσης Τάσης.

Οφέλη

Η έγκαιρη προληπτική συντήρηση μεγιστοποιεί την αξιοπιστία και λειτουργία του εξοπλισμού του Υ/Σ, δηλαδή του Μετασχηματιστή, των Διακοπτών Μέσης Τάσης (Κυψέλη Εισόδου από ΔΕΗ και Κυψέλες προστασίας Μετασχηματιστή), των προστατευτικών διατάξεων, το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, κλπ.

 

Τα οφέλη της προληπτικής συντήρησης του Υ/Σ Μέσης Τάσης , είναι τα εξής :

 • Αύξηση διάρκειας ζωής και ομαλής λειτουργίας του
  εξοπλισμού Μέσης Τάσης.
 • Μείωση του κινδύνου πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό
  Μέσης Τάσης , με ότι αυτό συνεπάγεται (απώλεια
  παραγωγής, απώλεια εργατικών ωρών, πρόκληση ζημιάς σε
  γειτνιάζοντα συστήματα, πρόκληση πυρκαγιάς).
 • Μείωση του κόστους αποκατάστασης βλάβης.

Εργασίες Συντήρησης Υποσταθμού

Τόσο κατά την ετήσια όσο και κατά την 3ετή συντήρηση εκτελούνται πάντα οι όλες οι βασικές εργασίες και έλεγχοι που απαιτούνται για την συντήρηση του εξοπλισμού του υποσταθμού με μερικές από τις πιο σημαντικές να είναι:

 • Ανακύκλωση και καθαρισμό ελαίου Μ/Σ και επαναφορά της διηλεκτρικής αντοχής αυτού σύμφωνα με τα διεθνή και εγχώρια πρότυπα, άνω των 50 KV μέσω ειδικής μηχανής αφύγρανσης.
 • Δειγματοληψία λαδιού για έλεγχο της διηλεκτρικής του αντοχής επί τόπου με ειδικό μηχάνημα που είναι εξοπλισμένη η κινητή μονάδα συντηρήσεων.
 • Έλεγχος διαρροών, στάθμης ελαίου και καθαρισμός Μ/Σ.
 • Έλεγχος μονωτήρων, ακίδων υπερτάσεως, αλεξικέραυνων, ντικατάσταση υγροσκοπικών κρυστάλλων (SILICA GEL).
 • Έλεγχος καλή λειτουργίας των κυκλωμάτων προστασίας του Μ/Σ. (Θερμόμετρο, Buchholz relay, alarms & trip).
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαρισμός διακοπτών Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας ηλεκτρονόμου δευτερογενούς προστασίας όπου υπάρχει και σωστής ρύθμισης αυτού.
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας του γενικού πίνακα χαμηλής και της λειτουργίας του διακοπτικού υλικού.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη και την καλή κατάσταση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Επίσης διαθέτουμε πιστοποιημένα όργανα μέτρησης αντίστασης μόνωσης καλωδίων και τυλιγμάτων του Μ/Σ καθώς και μέτρηση γείωσης εγκατάστασης.

 

Με το πέρας των εργασιών, εκδίδεται Αναφορά Εργασιών Συντήρησης και Μετρήσεων που έγιναν σε κάθε Υποσταθμό, στην οποία αναφέρονται όλες οι εργασίες, μετρήσεις και έλεγχοι (καθώς και τα ευρήματα των ελέγχων και μετρήσεων) που έγιναν στον εξοπλισμό του Υποσταθμού, προκειμένου ο πελάτης να γνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση και τις πιθανές ελλείψεις.